Dəniz uşaq baxşası

"Uşaqlar cəmiyyətimizin sabahıdır"- İlham Əliyev

DƏNİZ UŞAQ BAĞÇASININ MƏQSƏDİ,UŞAQLARIN FİZİKİ VƏ PSİXOLOJİ,HƏMÇİNİN İNTELEKTUAL İNKİŞAFINI TƏMİN EDƏCƏK TƏDRİS PROQRAMLARINI TƏTBİQ ETMƏK,SAĞLAM VƏ DÜNYAGÖRÜŞLÜ GƏLƏCƏK NƏSİL YETİŞDİRMƏYƏ ÇALIŞMAQDIR.

TOP